Obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky se nemohou řídit právním řádem ČR, jelikož jsou vždy součástí smlouvy o pronájmu lodi, která je v režimu konkrétního národního právního řádu dané charterové společnosti. Jsou tedy jakýmsi „úvodníkem“ do obchodních podmínek dané charterové společnosti a uplatní se pouze tam, kde nebudou odporovat obchodním podmínkám dané charterové společnosti, jež budou mít vždy přednost. Smluvní podmínky pro pronájem lodi (dále jen „Smluvní podmínky“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto Smluvní podmínky jsou platné pro všechny pronájmy lodí zprostředkovávané společností Umbrella Holiday s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Praha 1, PSČ 100 00, IČ 24751219, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171300 (dále také jako „UMHO“) pro zahraniční charterové společnosti. 

1.2. Tyto Smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o pronájmu lodi nebo jiné smlouvy uzavřené mezi nájemcem a charterovou společností zastoupené Umbrella Holiday s.r.o. jako zprostředkovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí lodi nájemci k užívání (dále jen „smlouva o pronájmu lodi“). Lodí se rozumí námořní jachta, plachetnice, katamarán, motorový katamarán nebo motorový člun, vodní skůtr či jiné plavidlo určené k plavbě po moři.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU O PRONÁJMU LODI 

2.1. Účastníky smluvního vztahu o pronájmu lodi (smluvní strany) jsou: 

a) charterová společnost přímo zajišťující pronájem lodi zastoupená za tím účelem cestovní agenturou UMHO jako svým zprostředkovatelem (dále jen „ChartSpol“);

b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „nájemce“).

2.2. Smluvní vztah mezi ChartSpol a zákazníkem o pronájmu lodi se řídí smlouvou o pronájmu lodi, obchodními podmínkami ChartSpol a těmito smluvními podmínkami do té míry, do jaké se neuplatní obchodní podmínky ChartSpol. Obchodní podmínky ChartSpol mají přednost před těmito smluvními podmínkami.

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU O PRONÁJMU LODI

Předmětem smluvního vztahu o pronájmu lodi je nájem lodi nájemcem od ChartSpol zprostředkovaný Umbrella Holiday s.r.o. Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu lodi do té míry, do jaké se neuplatní obchodní podmínky ChartSpol.

4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ 

4.1. Smluvní vztah mezi nájemcem a ChartSpol s předmětem dle článku 3 těchto smluvních podmínek, vzniká uzavřením smlouvy o pronájmu lodi, tj. okamžikem potvrzení objednávky nájemce ze strany ChartSpol, resp. UMHO. nebo podpisem smlouvy. Uzavírá-li se smlouva o pronájmu lodi distančním způsobem na základě přijetí objednávky nájemce, zašle UMHO nájemci na jeho e-mail písemně vyhotovenou smlouvu jako zástupce ChartSpol. Obsah smlouvy o pronájmu lodi je určen smlouvou v písemné podobě, případně písemným potvrzením o uzavření smlouvy a těmito smluvními podmínkami.

4.2. Smluvní vztah vzniká mezi nájemcem a ChartSpol. UMHO jako zprostředkovatel ChartSpol jedná jménem ChartSpol a respektuje práva a povinnosti ChartSpol. Práva a povinnosti ze zprostředkované smlouvy o pronájmu lodi ohledně tohoto pronájmu tak vznikají pouze mezi ChartSpol a nájemcem.

4.3. Podpisem smlouvy a dále pokud nájemce nevyjádří žádné námitky proti obsahu smlouvy o pronájmu lodi písemně do 2 pracovních dnů od doručení písemné smlouvy o pronájmu lodi jako potvrzení o jejím uzavření dle bodu 4.1 výše, zákazník potvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní a obchodní podmínky přijímá a souhlasí s nimi.

4.4. Podpisem smlouvy o pronájmu lodi se ChartSpol zavazuje nájemci zajistit službu pronájmu lodi v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

4.5. Právo nájemce na dodání objednané služby vzniká uzavřením smlouvy o pronájmu lodi, přičemž v případě, že nájemce neuhradí cenu pronájmu lodi v plné výši a v termínech dle smlouvy, je CharSpol oprávněna od smlouvy odstoupit.

4.6. Povinnost závazné rezervace lodi (objednané služby pronájmu lodi) ve prospěch nájemce ze strany ChartSpol vzniká v okamžiku uzavření smlouvy o pronájmu lodi. Odesláním se rozumí i odeslání elektronickou poštou, tedy na email nájemce uvedený ve smlouvě, pokud nájemce nevznese námitky do 2 dnů od odeslání.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena pronájmu lodi zahrnuje nájem lodi, jejího vybavení, zákonné pojištění lodi, služby servisního místa ChartSpol. Veškeré pohonné hmoty, přístavní poplatky i další související náklady s provozem lodi (např. celní poplatky) jdou na účet nájemce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

5.2. ChartSpol je oprávněna požadovat úhradu ceny pronájmu lodi před jejím poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlouvě o pronájmu lodi. Jakákoliv platba dle smlouvy o pronájmu lodi se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na bankovní účet UMHO vedené u příslušného peněžního ústavu v Kč nebo EUR nebo uhrazena v hotovosti v sídle společnosti či platební kartou. Použitá měna je na rozhodnutí nájemce. Částka v Kč, resp. kurz Kč/EUR je stanovena UMHO, dle aktuálního kurzu valuty prodej Raiffeisen Bank, a.s. v den platby. Odeslání peněžních prostředků prostřednictvím jiných, než bankovních ústavů není možné a nebo musí být předem domluveny s UMHO.

5.3. ChartSpol je oprávněna požadovat uhrazení zálohy ve výši 5% až 50% z ceny pronájmu lodi, není-li ve smlouvě o pronájmu lodi uvedeno jinak. Ve stanovených případech je možné rozdělit úhradu ceny pronájmu lodi na dvě platby, z nichž první je zálohou na cenu pronájmu lodi a druhá jejím doplatkem a to vždy dle splátkového kalendáře stanoveného ve smlouvě o pronájmu lodi. Na rozdělení úhrady do více splátek nevzniká nájemci právo a vždy podléhá schválení oprávněného zástupce ChartSpol, resp. UMHO. Pokud je nájemce povinen uhradit povinný příplatek k ceně pronájmu lodi ChartSpol v místě pronájmu, je jeho výše uvedena ve smlouvě o pronájmu lodi v sekci „Povinný příplatek“. Tento příplatek je splatný před zahájením pronájmu ChartSpol a může být uhrazen pouze v místní měně, v hotovosti nebo platební kartou.

5.4. Při uzavření smlouvy o pronájmu lodi složí nájemce zálohu na účet UMHO (pro úhradu platí ustanovení bodu 5. 2.) do 2 pracovních dnů od data uzavření smlouvy o pronájmu lodi. Veškeré platby určené na úhradu ceny pronájmu lodi, ať už formou záloh nebo doplatku ceny, poukáže nájemce opět na účet UMHO v termínech stanovených smlouvou o pronájmu lodi a uvedených v platebním kalendáři. V případě zahájení termínu pronájmu ve lhůtě kratší 30 dnů od uzavření smlouvy o pronájmu lodi je nájemce povinen uhradit 100% ceny pronájmu lodi. Je povinností nájemce tento termín dodržet i bez upomínání ChartSpol, resp. UMHO. Převodní bankovní poplatky, tzv. SHA sdílené poplatky, jdou k tíži nájemce a UMHO rovným dílem. UMHO musí obdržet na účet částku v plné výši na smlouvě uvedené. Všechny termíny plateb obsažené ve smlouvě o pronájmu lodi jsou pro nájemce závazné dnem objednání pronájmu.

5.5. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu úhrady ceny pronájmu, nebo záloh na tuto cenu či jejího doplatku nájemcem, je ChartSpol bez dalšího oprávněna od smlouvy o pronájmu lodi okamžitě odstoupit. ChartSpol má v takovém případě současně nárok na smluvní pokutu ve výši odpovídající odstupnému dle článku 9. odst. 9.5 těchto smluvních podmínek. Smluvní pokuta, odstupné (stornopoplatky), stejně jako úhrada poplatků za změnu smlouvy dle článku 8. odst. 8.4 k žádosti nájemce jsou splatné ihned. ChartSpol je též oprávněna smluvní pokutu jednostranně započíst na celkovou částku úhrad přijatých od nájemce do okamžiku účinnosti odstoupení. Provedení zápočtu oznámí ChartSpol, resp. UMHO písemně nájemci doporučeným dopisem nebo emailem na emailovou adresu nájemce s elektronickým podpisem.

5.6. Jestliže se ve smlouvě o pronájmu lodi vyskytnou podstatné chyby při výpočtu ceny, potom, podle platného ceníku ChartSpol, mají obě strany právo opravit tyto chyby bez vlivu na platnost a účinnost samotné smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1. K základním právům nájemce patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb,

b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou ChartSpol známy a jež se předmětně dotýkají, smluvně ujednaných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

d) právo kdykoliv v mezidobí před zahájením pronájmu lodi odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 9. těchto smluvních podmínek,

e) právo písemně ChartSpol, resp. UMHO sdělit změnu v osobě účastníka posádky lodi namísto původního člena posádky uvedeného v seznamu posádky, za předpokladu, že je splněna podmínka maximálního povoleného počtu osob na palubě lodi.

f) právo na reklamaci vad služby pronájmu lodi; nájemce je povinen reklamaci uplatnit nejpozději při vrácení lodi přímo u ChartSpol a to sepsáním samostatného reklamačního protokolu či zapsáním do předávacího protokolu, případně jiným způsobem dle obchodních podmínek ChartSpol

6.2. K základním povinnostem nájemce patří: 

a) poskytnout ChartSpol, resp. UMHO součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění smluvně sjednaných služeb, zejména pak úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o pronájmu lodi, seznamu posádky nebo objednávce služby pronájmu lodi, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady nezbytné k řádnému poskytnutí služby pronájmu lodi podle konkrétních požadavků ChartSpol.

b) bez zbytečného prodlení oznámit ChartSpol, resp. UMHO své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

c) zákazník je povinen vybavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, kde má dojít k čerpání služby pronájmu lodě, včetně pobytu a tranzitu (platný cestovní pas s požadovanou dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno),

d) zaplatit cenu pronájmu lodi v souladu s ustanovením čl. 5 a smlouvy o pronájmu lodi,

e) převzít od ChartSpol, resp. UMHO doklady nutné pro následné čerpání sjednané služby pronájmu lodi a dostavit se ve stanoveném čase na místo převzetí lodi (nalodění) se všemi požadovanými doklady tak, aby mohl bez problému čerpat službu pronájmu lodi,

f) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku dodavatelů služeb, ChartSpol či UMHO a uhradit případnou újmu, kterou svým jednáním způsobil,

g) dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči ChartSpol,

h) v případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen takovouto skutečnost písemně oznámit ChartSpol, resp. UMHO a zaplatit odstupné dle ustanovení čl. 9 těchto smluvních podmínek,

i) Nájemce nebo kapitán lodi musí být držitelem příslušných oprávnění k vedení námořní jachty v dané lokalitě a dané velikosti a mít znalosti a zkušenosti nezbytné pro vedení/řízení námořní jachty. Ke kapitánskému průkazu je vyžadováno v určitých oblastech též oprávnění k používání radiostanice, pokud není již součástí kapitánského průkazu.

j) Nájemce se zavazuje vzít na palubu námořní jachty pouze tolik osob, kolik je pro jachtu dle smlouvy o pronájmu lodi přípustné a jež jsou vyplněny v seznamu posádky (crew list).

k) Nájemce se dále zavazuje, že bude loď používat pouze k rekreační či sportovní plavbě v rámci platných plavebních a celních zákonů, s vyloučením jakéhokoliv obchodu, výdělečného rybolovu, dalšího pronájmu, komerční dopravy osob či materiálu, soutěží a podobných činností. Pro výjimky je třeba získat předem písemný souhlas ChartSpol. Loď je určena k plavbě na vnitřním či volném moři. Vplouvání do výsostných vod jiných států, než je výchozí stát, je povoleno pouze s písemným souhlasem ChartSpol. Při porušení tohoto předpisu se nájemce sám zodpovídá námořním a celním úřadům, trestním a všem dalším právním institucím, zejména také v případě zabavení lodi jako předmětu pronájmu a to ve všech případech, i při neúmyslném zavinění. Nájemce ručí ChartSpol za veškeré škody a výlohy vzniklé porušením výšeuvedených předpisů a pravidel. 

l) V případě naléhavé potřeby, pokud to situace vyžaduje, se může nájemce nechat táhnout jinými loděmi/lodí, musí však vždy požádat o souhlas ChartSpol (s výjimkou život ohrožujících událostí).

m) Při oznámení nebezpečných povětrnostních podmínek (v každém případě při větru od 5 Bft) nesmí nájemce opustit bezpečný přístav, případně musí najít nejblíže položený přístav nebo vhodné kotviště. Na otevřeném moři není nájemce oprávněn kotvit, resp. musí být zajištěno, že loď může být při hrozícím nebezpečí neprodleně přemístěna. Nájemce může kdykoliv zavolat zástupce ChartSpol ve výchozím přístavu anebo prostřednictvím asistenčního čísla UMHO. Drobné škody, které nebrání lodi v další plavbě, musí nájemce telefonicky nahlásit base manažerovi ChartSpol na telefon uvedený v předávacím protokolu k lodi.

n) V případě havárie (srážka, trhlina, požár), vloupání a škodách nad 500,- EUR musí nájemce ihned kontaktovat ChartSpol, nechat vyhotovit protokol o škodě potvrzený všemi zúčastněnými stranami a pokud je to nutné, vyžádat si asistenci policie, kapitanátu či dalších úřadů. Vloupání na loď nebo odcizení jakéhokoliv zařízení musí nájemce ohlásit policii. Pokud nájemce tyto formality předepsané pojišťovnou nesplní, může nést veškeré výlohy způsobené havárií nebo vloupáním. Výše uvedené platí i pro zabavení lodi.

o) Nepoužívání lodi v důsledku nepředvídatelných škodných událostí během doby užívání, nezakládá nájemci nárok na úplné nebo částečné vrácení ceny za pronájem lodi.

p) Nájemce spolu s vyplněným seznamem posádky (crew listem), doručí ChartSpol resp. UMHO kopii kapitánského průkazu, případně dalšího předepsaného oprávnění nejpozději 14 dnů před zahájením pronájmu lodi nebo ihned po závazném potvrzení a podpisu smlouvy, pokud je mezi datem vyplutí a podpisem smlouvy méně než 14 dnů. ChartSpol nenese odpovědnost, pokud tyto podklady nedojdou včas a nájemce tak kvůli chybějícím informacím nemůže vyplout, nebo vyplouvá se zpožděním. ChartSpol může účtovat poplatek za nedoručený list posádky a příslušná oprávnění k vedení lodi.

q) veškeré náklady a škody, které vzniknou nájemci z důvodu nedodržení povinností uvedených v tomto článku, nese nájemce ke své tíži.

r) ChartSpol nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi vyšší moci, za které se považuje zejména válka, atomová havárie, stávka, povstání, terorismus, sabotáže či přírodní katastrofa.

7. POVINNOSTI A PRÁVA

ChartSpol

7.1. ChartSpol je povinna řádně a pravdivě informovat nájemce o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro nájemce důležité a které jsou ChartSpol známy.

7.2. ChartSpol není povinna poskytnout nájemci plnění nad rámec předem smluvně sjednané, potvrzené a uhrazené služby pronájmu lodi.

7.3. Při jakékoliv probíhající komunikaci mezi nájemcem a pracovníky ChartSpol resp. UMHO je nezbytné oboustranné dodržování nejen etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vyloučeny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnosti.

8. ZRUŠENÍ A SJEDNÁNÍ SLUŽEB

8.1. ChartSpol je oprávněna zrušit pronájem lodi a od smlouvy o pronájmu lodi odstoupit v případech stanovených v obchodních podmínkách ChartSpol. Je-li to v možnostech ChartSpol, nabídne v takovém případě ChartSpol nájemci náhradní pronájem lodi co nejvíce odpovídající původnímu ujednání. Souhlasí-li nájemce, uzavřou strany mezi sebou novou smlouvu o pronájmu lodi s náhradním předmětem plnění. Je-li náhradní loď nižší jakosti (druh, rok výroby, počet kabin a podobně) a nájemce souhlasí s výměnou, vyplatí ChartSpol nájemci rozdíl v ceně, dle výše určené ChartSpol, bez zbytečného odkladu.

8.2. Nastanou-li vnější okolnosti, které ChartSpol brání poskytnout pronájem lodi za stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena před zahájením pronájmu lodi změnit podmínky pronájmu, je povinna takové změny bezodkladně oznámit nájemci a navrhnout změnu smlouvy o pronájmu lodi. Pokud navrhovaná změna smlouvy spočívá ve změně předmětu nájmu, kdy původní nájemcem vybraná loď má být nahrazená lodí nižší jakosti (druh, rok výroby, počet kabin a podobně), má nájemce právo se rozhodnout, zda se změnou předmětu nájmu souhlasí či zda od smlouvy o pronájmu lodi odstoupí.

a) Pokud nájemce ve lhůtě 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o pronájmu lodi od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Tímto okamžikem nabývá změna smlouvy o pronájmu lodi právních účinků. Jestliže změna smlouvy o pronájmu lodi vede i ke zvýšení ceny pronájmu lodi, jde takový rozdíl v ceně k tíži ChartSpol. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny pronájmu lodi je ChartSpol povinna buď snížit doplatek celkové ceny pronájmu lodi, pokud nebyl nájemcem dosud uhrazen nebo bez zbytečného odkladu vrátit rozdíl v ceně pronájmu lodi v případě, že nájemce již uhradil celkovou cenu pronájmu lodi.

b) Jestliže nájemce nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu lodi a ve lhůtě do 7 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí písemným oznámením zaslaným UMHO, postupuje se v takovém případě způsobem dle odst. 8.1 výše, tedy je-li to v možnostech ChartSpol, nabídne ChartSpol nájemci náhradní pronájem co nejvíce odpovídající původnímu ujednání. Souhlasí-li nájemce, uzavřou strany mezi sebou novou smlouvu o pronájmu lodi s náhradním předmětem plnění. Je-li i v takovém případě předmětem náhradního pronájmu loď nižší jakosti, vyplatí ChartSpol nájemci rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu. Pokud si nájemce žádnou loď k náhradnímu pronájmu nevybere, má nárok na vrácení již uhrazených částek na cenu pronájmu lodi. Nájemce však nemá právo odstoupit od smlouvy o pronájmu lodi v případě změny druhu a modelu lodi ze strany ChartSpol, pokud došlo k poškození, poruše či jiným okolnostem které vedou k nutné změně lodi nájemci a kdy je současně zachováno minimálně stejné stáří (rok výroby), počet kabin a druh lodi (např. plachetnice/katamarán/motorová loď) jaký je uveden ve smlouvě o pronájmu lodi

8.3 Nájemce je oprávněn převést smlouvu o pronájmu lodi po předchozím souhlasu ChartSpol na další osobu za předpokladu, že je tato osoba schopna vést loď a vlastní předepsaná oprávnění k vedení lodi.

8.4. Změny sjednaných smluvních podmínek na základě individuálního přání nájemce provede ChartSpol pouze pokud je to objektivně možné a souhlasí-li s tím. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku, a to:

a) požadavek nájemce na změnu smlouvy o pronájmu lodi spočívající ve změně termínu pronájmu lodi či prodloužení doby pronájmu lodi, případně změnu druhu a modelu lodě či místa vyplutí uplatněný nejpozději do 45 dnů před zahájením pronájmu se účtuje poplatkem v částce 80 EUR za každou jednotlivou změnu. Je-li požadavek na změnu uplatněn nájemcem ve lhůtě kratší než 45 dnů před zahájením pronájmu, považuje se takový požadavek nájemce za novou objednávku služeb a odstoupení od původní smlouvy o pronájmu lodi, ledaže ChartSpol takový požadavek nájemce na změnu smlouvy posoudí jako akceptovatelný. ChartSpol posuzuje jednotlivé požadavky na změny individuálně s tím, že je vždy oprávněna účtovat poplatky za změnu smlouvy dle tohoto odstavce. Poplatky se účtují vždy za každou jednotlivou změnu smlouvy o pronájmu lodi

b) V případě zkrácení doby pronájmu lodě ze strany nájemce, jakož i nečerpání služby pronájmu lodi na základě vlastního rozhodnutí nájemce, se cena za nedočerpanou nebo vůbec nečerpanou službu nevrací.

8.5. Změny v nalodění, převzetí lodi - Dojde-li vlivem povětrnostních nebo klimatických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností k zabránění možnosti vyplutí s lodí z přístavu/maríny z důvodu porušení obchodních podmínek ChartSpol pro sílu větru, velikost vln a podobně, nevzniká nájemci právo na odškodnění či jinou náhradu.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PRONÁJMU LODI A ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)

9.1. ChartSpol je oprávněna před zahájením čerpání služby pronájmu lodi, která je předmětem smluvního vztahu dle čl. 3 těchto smluvních podmínek, od smlouvy odstoupit z důvodu:

a) porušení povinností nájemce, nebo

b) zrušení pronájmu lodě dle článku 8. odst. 8.1 těchto smluvních podmínek Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu zašle ChartSpol resp. UMHO do bydliště/sídla nájemce nebo na jinou nájemcem ve smlouvě uvedenou kontaktní adresu, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení nájemci, nejpozději však 10 dnem po datu odeslání.

9.2. Nájemce má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu lodi kdykoli před zahájením pronájmu lodě, a to:

a) bez udání důvodu, nebo

b) jestliže nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu lodi dle ustanovení článku 8. odst 8.2.

c) z důvodů porušení povinností ChartSpol vyplývajících ze smlouvy o pronájmu lodi.

V oznámení o odstoupení nájemce uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy o pronájmu lodi, od které odstupuje (osobní údaje nájemce, č. smlouvy, apod.).

9.3. Není-li důvodem odstoupení nájemce od smlouvy porušení povinností stanovené smlouvou nebo odstoupí-li ChartSpol od smlouvy před zahájením pronájmu lodi z důvodu porušení povinnost nájemce, je nájemce povinen zaplatit ChartSpol odstupné ve výši stanovené v odst. 9.5. písm. b) tohoto článku.

9.4. Je-li důvodem odstoupení nájemce od smlouvy o pronájmu lodi porušení povinností ChartSpol stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle bodu 9.2 písm. b) tohoto článku, je ChartSpol povinna bez zbytečného odkladu vrátit nájemci vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl nájemce povinen platit odstupné.

9.5. Odstupné v případě odstoupení od smlouvy o pronájmu lodi

a) odstoupí-li nájemce od smlouvy o pronájmu lodi, nebo odstoupí-li ChartSpol od smlouvy o pronájmu lodi před zahájením pronájmu lodi z důvodu porušení povinnosti nájemce, je nájemce povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Výše odstupného (tzv. stornopoplatky) jsou závislé na době mezi odstoupením a smluvně sjednaným okamžikem zahájení pronájmu lodi (nalodění). Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pronájmu lodi (nalodění),

b) Pokud nájemce dle smlouvy o pronájmu lodi uhradil pouze zálohu, má ChartSpol vůči nájemci nárok na doplacení zálohy do výše 50% ceny pronájmu, pokud došlo k ukončení smlouvy o pronájmu lodi před provedením úhrady do výše 50%. Při stornování, resp. ukončení smlouvy o pronájmu lodi ze strany nájemce v průběhu doby kratší nežli 35 dní před zahájením pronájmu, má ChartSpol vždy nárok na 100% ceny pronájmu.

c) Pokud se ChartSpol podaří obsadit uvolněnou loď z důvodu ukončení smlouvy ze strany nájemce, vrátí dle svého uvážení nájemci již uhrazenou částku na cenu pronájmu lodi po odečtení všech vzniklých nákladů ChartSpol a případných slev, které byly poskytnuty náhradnímu nájemci. Rozhodnutí je plně v kompetenci ChartSpol a není na něj právní nárok. 

d) Nedojde-li k převzetí lodi nájemcem nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit ChartSpol 100% předem stanovené celkové ceny za pronájem lodi. Obecné storno poplatky: doba před zahájením pronájmu lodi (nalodění), ve které ChartSpol resp. UMHO obdržela odstoupení od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila termín odstoupení: 1) více než 35 dní (a v daných případech 60 dní) stornopoplatek (odstupné): 50% ceny pronájmu lodi 2) méně než 35 dní (a v daných případech 60 dní) stornopoplatek (odstupné): 100 % ceny pronájmu lodi

10. REKLAMACE VAD

10.1. V případě vadně poskytnuté nebo neposkytnuté služby pronájmu lodi, jež je předmětem smlouvy o pronájmu lodi, vzniká nájemci právo na reklamaci.

10.2. Právo z odpovědnosti za vady služby pronájmu lodi je nájemce povinen uplatnit přímo u ChartSpol nejpozději v den vrácení lodi při ukončení pronájmu lodi, a to sepsáním samostatného reklamačního protokolu či zapsáním do předávacího protokolu, případně jiným způsobem dle obchodních podmínek ChartSpol. Nájemce je oprávněn reklamovat vady později prostřednictvím UMHO pouze v případě, že vady nebylo možné uplatnit přímo u ChartSpol a to bez zbytečného odkladu. Nevytkl-li nájemce vadu služby pronájmu lodi bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, ztrácí nárok na plnění z odpovědnosti za vady. Nájemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

10.3. Předmětem reklamačního řízení, mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (smlouvy o pronájmu lodi) a podléhají finanční úhradě.

10.4. ChartSpol, resp. UMHO je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne – li se s nájemcem na delší době. 

10.5. ChartSpol nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve smlouvě o pronájmu lodi, pořádaných jinými subjekty, které si nájemce objedná v místě čerpání služby pronájmu lodi u třetí osoby. ChartSpol neodpovídá nájemci za činnost a jednání třetích stran (stavební činnost, hluk v maríně, hluční sousedé apod.), a v takovém případě nájemci nenáleží náhrada způsobné újmy.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Uzavřením smlouvy o pronájmu lodě dle článku 4 odst. 4.1 nájemce vyslovuje souhlas stím, aby ChartSpol, resp. UMHO zpracovávala a shromažďovala osobní údaje nájemce v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a telefon.

11.2. Poskytnuté osobní údaje nájemce je ChartSpol, resp. UMHO oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných ChartSpol resp. UMHO, pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu nájemce. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu nájemce je ChartSpol resp. UMHO dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení.

11.3. Poskytnuté osobní údaje nájemce je ChartSpol, resp. UMHO oprávněna zpracovávat a shromažďovat v rozsahu dle odst. 11.1. tohoto článku a za účelem i pro potřeb y dle odst. 11.2 tohoto článku sama a/nebo prostřednictvím pověřeného zpracovatele po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je ChartSpol resp. UMHO povinna tyto údaje nájemce zlikvidovat. 

11.4. Poskytnuté osobní údaje nájemce v rozsahu dle2 odst. 11.1. tohoto článku budou zpracovávány automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

11.5. Poskytnuté osobní údaje nájemce v rozsahu dle odst. 11.1. tohoto článku mohou být ChartSpol resp. UMHO zpřístupněny pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni pro ChartSpol resp. UMHO služby pronájmu lodi poskytovat nebo nabízet a prodávat a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu nájemce těm, jež jsou oprávněni šířit jménem ChartSpol, resp. UMHO obchodní sdělení.

11.6. Při zpracovávání osobních údajů nájemce je ChartSpol resp. UMHO povinná dbát, aby nájemce neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

11.7. Nájemce má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu nájemce má nájemce právo zdarma nebo na emailový účet UMHO zaslat odmítnutí souhlasu s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení.

11.8. Nájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva přiznaná příslušným právním řádem.

11.9. ChartSpol neručí za konání nájemce.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Předání lodi (check-in)

12.1. Loď bude nájemci předána podle předávacího protokolu v bezvadném čistém stavu, schopném plavby po moři. Nájemce je povinen provést kompletní kontrolu lodi včetně všech jejích i volných součástí před podpisem předávacího protokolu (check-in protokol). Pokud nájemce shledá jakékoliv vady a závady na předmětu pronájmu (lodi) má právo požadovat po ChartSpol o jejich neprodlené odstranění.

12.2. Za přesnost elektronických přístrojů a za informace obsažené v námořních mapách a příručkách ChartSpol neručí. Pokud však nájemce shledá při převzetí lodi některé elektronické zařízení jako nefunkční, je povinen takovou skutečnost ChartSpol ihned nahlásit a požadovat jeho opravu či výměnu. Nebude-l i okamžitá oprava či výměna možná, sepíše se zástupcem ChartSpol, který mu loď předává, zápis o závadě, který podepíší obě strany. Drobné odchylky vlivem opotřebení či špatnou kalibrací přístrojů se považují za uspokojivé a tyto nezakládají právo na reklamaci.

12.3. Jestliže z důvodů poruchy během předchozí plavby nebo jakékoliv jiné překážky nemůže dát ChartSpol loď, která je předmětem nájmu nájemci k dispozici nejpozději do 24 hodin po sjednaném termínu nalodění, je ChartSpol oprávněna a povinna předat nájemci podobnou loď se stejným počtem kajut a minimálně stejného stáří nebo mu vrátit cenu za pronájem lodi v plné výši. Při opožděném předání lodi nájemci (od 4. hodiny po termínu nalodění sjednaném ve smlouvě o pronájmu lodi) má nájemce nárok na vrácení odpovídající poměrné části ceny za pronájem lodi. ChartSpol neodpovídá za škody, které z opožděného předání lodi nájemci případně vzniknou.

Vrácení lodi (check-out)

12.4. Nájemce musí loď a její vybavení vrátit ChartSpol v původním a funkčním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Nájemce se musí s lodí vrátit do výchozího přístavu / maríny ve stanoveném termínu a zástupci ChartSpol ohlásit svou přítomnost. Nájemce ručí za všechny náklady a škody vzniklé ChartSpol v důsledku opožděného předání lodi, pokud k němu došlo jeho zaviněním vlivem meteorologických podmínek, které se mohou dle zkušeností v oblasti vyskytovat a je s nimi nutné počítat při plánování plavby, a nevylučují vznesení nároku ChartSpol na náhradu škody z opožděného vrácení lodi.

Kauce

12.5. Při převzetí lodi skládá nájemce ChartSpol vratnou kauci. Výše kauce je uvedena ve smlouvě o pronájmu lodi. Kauce je ve výši spoluúčasti ChartSpol na havarijní pojistce lodi. Nájemce ručí za způsobené škody ChartSpol do výše své kauce s výjimkou těchto případů: 

a) Při zabavení lodi ze strany státních institucí, z důvodů, které jsou stanoveny zákony té, které země, v jejíchž výsostných vodách se předmětná loď nachází. Důvodem může být pašování drog na palubě, pašování zboží, zbraní, uprchlíků, nedodržení zákonů a předpisů při opuštění výsostných vod a nelegalizovaná plavba či pohyb v cizích výsostných vodách, nedovolený rybolov, vplouvání do vojenských či chráněných oblastí apod.. 

b) Při opožděném zpětném předání lodi, kdy je nutné odškodnit následující nájemce. Pokud míra zpoždění, resp. částka nutná k odškodnění následujících nájemců překročí výši kauce, může ChartSpol požadovat po nájemci náhradu nad rámec kauce. Vychází se přitom z platných ceníků ChartSpol.

c) V případech, které jsou kryty pojištěním, se kauce vrací po odečtení stanovené spoluúčasti a všech vedlejších výloh vzniklých v důsledku škody (telefon, cestovní a přepravní náklady, atd.), které nebyly pojišťovnou uhrazeny.

Pojištění lodi

12.6 ChartSpol popřípadě majitel lodi se zavazuje uzavřít následující pojištění:

a) pojištění odpovědnosti za škody,

b) havarijní pojištění lodi se spoluúčastí pro případ škody. Osobní věci ani členové posádky nejsou pojištěni. Pojišťovna ani ChartSpol neručí za úrazy a škody, které nájemce nebo jeho členové posádky utrpí na lodi. Nájemce a členové jeho posádky jsou povinni uzavřít před cestou cestovní pojištění pro cestu do zahraničí s připojištěním pro námořní jachting v dané vzdálenosti od břehu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tyto Smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2017.

13.2. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu lodě uzavírané s nájemcem.